תנאי שימוש באתר Best Bridge

חברת Best e Bridge (להלן "החברה") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה.

אתר Bestbridge.co.il משמש כשער כניסה לעולם הברידג'. השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפונים ווידאו לסוגיהם, וכן כל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בתקנון זה: "תכנים" – שיעורים, תרגילים, הסברים לתרגילים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ובקבצי וידיאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות Best e Bridge ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר לBest e Bridge זכות שימוש בו.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט של Best e Bridge מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Best e Bridge בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אתר האינטרנט של Best e Bridge מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של Best e Bridge .

Best e Bridge רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Best e Bridge בקשר לכך.

Best e Bridge אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי Best e Bridge , נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל Best e Bridge או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו-Best e Bridge לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

באתר תוכל למצוא תכנים הניתנים בחינם וכן מוצרים בתשלום. רכישת המוצרים תעשה בכרטיס אשראי באמצעות מילוי טופס באופן עצמאי או ברכישה טלפונית באמצעות נציגי האתר. ללא מילוי הפרטים הנדרשים בטופס והרשמה לאתר, לא תוכל לרכוש את המוצרים.

תכני הוידיאו הניתנים באתר מבוססים על טכנולוגיית ה Video Streaming , Progressive Download, Embeded וטכנולוגיות דומות אחרות . יתכנו תקלות בצפייה שאינן קשורות לאתר אלא לספק האינטרנט שלך. Best e Bridge לא תישא באחריות לתקלות צפייה הקשורות בספקים חיצוניים של המשתמש או בציוד קצה ישן שאינו עומד בדרישות המפורסמות באתר Bestebrdige.co.il.

בעת רכישת מוצר הדורש משלוח, Best e Bridge לא מתחייבת לפצות לקוחות בגין משלוח מוצר לכתובת שאינה נכונה. לשימת לבך, Best e Bridge שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של Best e Bridge ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל support@bestebridge.com והחברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

מחירים
המחירים באתר הינם בהתאם למסלול המנויים המפורסם באתר. Best e Bridge שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים מעת לעת על פי שיקול דעתה. שינוי במחירים יחול על רכישות חדשות.

מסלול המנויים
חברת Best e Bridge מציעה מספר מסלולי מנויים ושומרת את הזכות לשנותם את תנאי המסלול כראות עיניה בהתאם לצרכיה. עם זאת, במידה ורכשת מנוי וחל שינוי במסלולי המנויים במהלך התקופה, החברה מתחייבת לספק לך את המנוי שרכשת עד תום.

חישוב תקופת המסלול
מסלולי המנויים מוגבלים בזמן לפי חודשים קלנדריים לועזיים.

 • מנוי חודשי בתוקף ל 30 יום
 • מנוי תלת חודשי בתוקף ל 90 יום
 • מנוי חצי שנתי בתוקף ל 180 יום
 • מנוי שנתי בתוקף ל 365 יום

הארכת מסלול
במידה ולקוח מאריך את המנוי בטרם הסתיים המנוי הנוכחי, תוספת הזמן תתווסף ליתרת הימים שנותרו במסלול המנוי הקיים. הלקוח לא יפגע. למשל: אם ללקוח נותרו 10 ימים עד לתום תקופת המנוי והוא מחליט להאריך את המנוי בשנה נוספת, הרי ש 12 החודשים הנוספים יחלו רק כאשר יסתיים המנוי הנוכחי.

תכנים כלליים

באתר www.Bestbridge.co.il תמצא תכנים שונים בנושאי משחק הברידג'. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם גילית טעות, נשמח אם תיידע אותנו על מנת שנוכל לתקנה. לפניות בנושא טעויות בתכנים – support@bestebridge.com

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט www.Bestbridge.co.il - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קובץ קול, קובץ וידיאו, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של Best e Bridge בכתב ומראש. שמה של Best e Bridge , שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של Best e Bridge.

הפסקת שימוש ושיפוי
Best e Bridge רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וחסימת IP.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא Best e Bridge , לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר Best e Bridge , ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר Best e Bridge , יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.

מדיניות הפרטיות

Best e Bridge מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן ייקראו אתרים אלה, למען הנוחות, "אתרי Best e Bridge " או "האתרים"). כל הפרטים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות של Best e Bridge . החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית Best e Bridge למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. למידע נוסף, ראה הכללים בדבר הגנת הפרטיות (ראה פרק א'-מדיניות הפרטיות בBest e Bridge ).

על אף האמור לעיל, דע כי חלק מהשירותים באתרי Best e Bridge טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עמך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של Best e Bridge. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

רישום לשירותים
חלק מהשירותים באתרי Best e Bridge , טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ו-Best e Bridge תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. עם רישומך במאגר המידע של Best e Bridge , תהא Best e Bridge רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל Best e Bridge לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לBest e Bridge .

מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של Best e Bridge . אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. Best e Bridge תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי Best e Bridge , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.
 2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את Best e Bridge לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 3. לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
 4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
 5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת הביקור באתרי Best e Bridge לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את Best e Bridge לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך.
 6. Best e Bridge רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, Best e Bridge לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 7. ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 8. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי Best e Bridge .
 9. לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

מסירת מידע לצד שלישי

Best e Bridge לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של Best e Bridge , או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לBest e Bridge ולצד שלישי המוצגות באתרי Best e Bridge . במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך.
 2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי Best e Bridge , את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה Best e Bridge רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 3. אם יינתן צו שיפוטי המורה לBest e Bridge למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 4. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין Best e Bridge ;
 5. בכל מקרה שBest e Bridge תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 6. אם Best e Bridge תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי Best e Bridge משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. Best e Bridge תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לBest e Bridge לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי Best e Bridge - יוסיף להישמר בBest e Bridge על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה Best e Bridge למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לBest e Bridge לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
Best e Bridge רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.

רכישת מוצרים
תנאים והתניות אלו יחולו על אתר האינטרנט של Best e Bridge (להלן – Best e Bridge או "האתר") ועל מערכת היחסים והקשרים בין המשתמש לבין Best e Bridge. יש לקרוא באופן דקדקני את ההוראות המפורטות בתנאים והתניות אלו.

Best e Bridge הינה בעלת זכות הקניין החומרי, האינטלקטואלי והרוחני באתר והמוצרים המוצגים בו, ועל כן כל הזכויות על פיו שמורות ושייכות ל- Best e Bridge בלבד.

בהסכם תנאים והתניות זה, המונחים "אנו", "אנחנו" ו- "שלנו" כוונתם ל- Best e Bridge והמונח "אתה" כוונתו פרט ו/או ישות העושה או העושים שימוש באתר האינטרנט ובחנות הוירטואלית.

המוצרים המוצגים באתר
המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט bestbridge.co.il הינם אלו המוצגים במועד שבו ההזמנה מבוצעת. התמונות של המוצרים באתר האינטרנט הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם חלק מהסכם זה.

עלות המוצרים ודמי משלוח
כל המוצרים המוצגים באתר אינטרנט זה, והמפורטים בשקל ישראלי (₪) הינם כולל מע"מ.

תנאי תשלום
התשלומים יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי או בשירות תשלומים כגון "Pay Pal" פלאפיי וכד'. המוצרים המוזמנים לא יסופקו אלא לאחר קבלת אישור מחברת האשראי או שירות התשלומים לשביעות רצונה של Best e Bridge.

הגבלת האחריות
Best e Bridge לא תהיה אחראית לתקלה במוצרים שאינה תלויה בה (למשל צפיה עקב תשתית אינטרנט איטית אצל המשתמש, או ציוד קצה ישן).

Best e Bridge לא תהא אחראית לאי היכולת לספק את המוצרים כתוצאה מנסיבות שלא ניתן היה לצפותן, ושאינם בשליטת Best e Bridge, לרבות אך לא רק, כוח עליון, מלחמה, מהומות, אמברגו, מרי אזרחי או צבאי, אש, שיטפון, תאונה, שביתה, מחסור בחומרי גלם או אמצעי שינוע, מחסור בדלק אן אנרגיה, או חוסר בכוח אדם. במקרה של עיכוב בשל אחת הנסיבות לעיל, Best e Bridge תהא רשאית לדחות את קיום חיוביה בתקופה השווה למשך הזמן שבו חל העיכוב.
בכל מקרה, לא תהא Best e Bridge אחראית כלפי הקונה בהתאם לדיני החוזים, הנזיקין או כל דין אחר מעבר לסכום ששולם על ידי הקונה בגין המוצר/ים. אחריות Best e Bridge וחריגיה, יחולו אם וכאשר יתרחש אירוע נזק בין אם יפורש ככזה הנובע מהפרה או מצג או אחריות או התחייבות או תנאי או תניה יסודית של ההסכם בין הקונה ל- Best e Bridge . בכפוף לדין החל לא תהא Best e Bridge אחראית, בכל מקרה, בגין כל דרישה, אבדן, נזק, פסק דין, עלות, הוצאות, ואחריות מכל מן וסוג שהוא העולה, בין במישרין, בין בעקיפין מפגיעה או פציעה שאירעה לאדם או רכוש הנובע מאיזה ממוצריה והשימוש בהם.

שיפוי
הינך מתחייב בזאת לשפות את Best e Bridge בגין כל אבדן, נזק, עלות, אחריות או הוצאה, לרבות, וללא כל הגבלה, הוצאות משפטיות וכל סכום אחר שישולם על ידינו לצד ג' במקרה של פשרה במסגרת תביעה או דרישה ובהתאם לעצת יועצינו המשפטיים, והנובע או הנגרם כתוצאה מהפרה כלשהי של תנאי הסכם זה על ידך.

הפרת תנאי הסכם זה
מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה ל- Best e Bridge , בהתאם להוראות כל דין או הסכם, במקרה של הפרת הוראות הסכם תנאים והתניות זה, רשאית Best e Bridge לנקוט כנגדך בכל פעולה, בהתאם לשיקול דעתה, לרבות חסימת כניסתך לאתר האינטרנט, חסימת מחשבים הנושאים את כתובת האינטרנט שלך (IP), פנייה לספק האינטרנט שלך (ISP) בבקשה למנוע ממך גישה לאתר האינטרנט, ואף לנקוט בהליכים משפטיים כנגדך.

זכות קניין
Best e Bridge הינה בעלת מכלול הזכויות ברעיונות, הטכנולוגיה, העיצובים, שיטות העבודה, הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, סודות מסחריים, שמות, וכל זכות קניין רוחני או כל זכות קניין אחרת ששימשה בעיצוב או ייצור מוצרי Best e Bridge.

הדין החל
הסכם זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל. לא קשר להוראות חוק או הנחיות סותרות, כל תביעה , פעולה או הליך משפטי הנובע ממערכת היחסים נשוא הסכם זה, יתנהלו, באופן ייחודי בבתי המשפט במחוז תל אביב, בישראל.

ויתור על טענות
שיהוי בנקיטת הליכים ואי מיצוי זכויות, ללא קשר למשך השיהוי, לא תהווה ויתור או מחילה על זכויות Best e Bridge, וויתור על זכות כלשהי במסגרת הליך כלשהו לא תחייב את Best e Bridge במסגרת הליכים נוספים הנובעים ו/או הממשיכים את ההליכים בערכאות אחרות.

שינויים
Best e Bridge רשאית לעדכן את הוראות הסכם תנאים והתניות זה ו/או את הסכם תנאי הפרטיות באתר זה בקשר לשירות, תנאי מכר ומשלוח ומוצרים מעת לעת. התנאים המתוקנים יחולו על השימוש באתר האינטרנט ממועד פרסום העדכון באתר. עליכם לבדוק באופן שוטף ולוודא שהנכם מודעים לאמור בהסכם התנאים והתניות הרלבנטי.

חוקיות ההסכם במקרה של תנייה בלתי חוקית
במקרה שתנאי או תנייה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שיתר התנאים והתניות בהסכם זה יישארו בתוקף. במקרה שחלק מתנאי או תנייה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקית או בלתי ניתן לאכיפה, או יימחקו, הרי שיתר התנאי והתניה יישארו בתוקף.

תוקף
הסכם זה ייכנס לתוקף מרגע ההרשמה לאתר ויחייב את הצדדים, לרבות יורשיהם ומי הבא מכוחם.

2024 Best e Bridge © - כל הזכויות שמורות